Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SKL Obstacle & Fun Run 2024

Organisatie: Stichting Kermis Langeraar (SKL) en Jworxout

 

Datum: 25 augustus 2024

1.     Algemeen

o   Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting Kermis Langeraar, Jworxout, eigenaars, bestuurs-/personeelsleden of andere hiermee verbonden (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel dat de deelnemer mocht lijden ten gevolge van deelname.

o   SKL en Jworxout zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade, inclusief schade door letsel of overlijden.

 

2.     Verzekering

o   De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door deelname aan de SKL Obstacle & Fun Run.

 

3.     Persoonlijke Deelname

o   Deelname aan de SKL Obstacle & Fun Run geschiedt persoonlijk.

o   Het is de deelnemer niet toegestaan zijn recht op deelname over te dragen aan een derde.

 

4.     Voorwaarden voor Deelname

o   Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

o   SKL en Jworxout adviseren deelname vanaf 6 jaar.

o   Deelnemers mogen alleen deelnemen indien zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij inschrijving en het beleid dat geldt op het terrein van Jworxout. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Jworxout.

 

5.     Annulering

o   SKL en Jworxout behouden zich het recht voor om de SKL Obstacle & Fun Run te annuleren wegens overmacht.

o   Bij annulering door de organisatie ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

 

6.     Gezondheid

o   De deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat deelname een goede fysieke en psychische gezondheid vereist. De deelnemer verklaart aan deze eis te voldoen en zich door training en anderszins voldoende te hebben voorbereid op het evenement.

 

7.     Persoonsgegevens

o   De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie om de persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie over de SKL Obstacle & Fun Run. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

 

8.     Publicatie

o   De deelnemer verleent door deelname toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van zijn naam, wedstrijdresultaten en foto’s, bijvoorbeeld via dagbladen, sociale media en internet.

 

9.     Instructies

o   De deelnemer dient te allen tijde de instructies van vrijwilligers van de SKL Obstacle & Fun Run op te volgen. Bij misdragingen behouden SKL en Jworxout zich het recht voor deelname te beëindigen zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van gemaakte kosten of inschrijfgeld.

 

10.  Groepsinschrijvingen

o   De persoon die een groep inschrijft, gaat akkoord met de voorwaarden voor de hele groep.

o   Wanneer een persoon zich samen met maximaal twee kinderen onder de 12 inschrijft, is hij of zij verantwoordelijk voor deze kinderen voor, tijdens en na de SKL Obstacle & Fun Run.

 

 

 

Privacy Policy

 

Bescherming van persoonsgegevens

 • SKL en Jworxout hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. We bieden heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens.
 • SKL en Jworxout houden zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking van persoonsgegevens

 • SKL en Jworxout verwerken persoonsgegevens van deelnemers ten behoeve van:
  • Planning en voorbereiding van de SKL Obstacle & Fun Run.
  • Communicatie over de uitnodiging en regels omtrent het evenement.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt:
  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Bewaartermijn: 3 maanden na de SKL Obstacle & Fun Run.

 

Verstrekking aan derden

 • Gegevens worden alleen aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden. Er worden geen gegevens verstrekt aan partijen zonder verwerkersovereenkomst.
 • Gegevens worden niet doorgegeven aan partijen buiten de EU.

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met SKL en Jworxout. Indien nodig, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

 • Voor vragen of opmerkingen over het Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Contactgegevens: 

 

Jworxout

Altiorplein 1

2461 VT Ter Aar

 

0611645586

Jworxout@gmail.com

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de SKL Obstacle & Fun Run 2024 op 25 augustus 2024. Door deelname aan het evenement gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacy policy.